Bryggans förtöjningsreglerBrygganläggningen är tidvis utsatt för stora belatsningar i samband med kraftig vind och vågbildning. Det ligger i alla medlemmars intresse att livslängden på anläggningens förankringar och y-bommar blir så lång som möjligt. Av denna anledning är det viktigt att din båt inte överstiger maximimåttet som är 5,5 x 2m.

För större båtar krävs dispens från styrelsen. Förtöjning skall ske med minst 4 fästpunkter mellan båt och brygga. Linor skall förses med fjädring av något slag samt anpassas i längd så att båt inte kan slå i bom eller brygga. Fullständiga regler finns i båtplatskontraktet.

Platserna längst in längs bryggan är endast till för i- och urlastning i max 30 min (närmast postbryggan) respektive tillfällig förtöjning i max 3 timmar. Se skyltning vid bryggan. För att minimera risken för skador på brygganläggningen, båtar och människor rekommenderas max 3 knop kring bryggorna.

Styrelsen uppmanar båtägare med bryggplats att ha båtförsäkring och tillse att den täcker eventuella skador som kan uppkomma på bryggan och omgivande båtar.

Under augusti 2013 har bryggans kättingar både för förankring av pontonerna liksom kättingarna mellan dem bytts ut. Trasiga Y-bommar har likaså åtgärdats i samband med detta arbete. Ytterligare Y-bommar kommer behöva repareras eller bytas vilket kommer att ske fortlöpande. I detta sammanhang vill vi påminna om vikten av att följa bryggreglerna bl.a. vad gäller max storlek på båtar (5,5 x 2 m) liksom förtöjningsregler. Tillfällig angöring är en annan punkt som emellanåt inte fullt ut respekteras, så för allas trivsel vänligen respektera dessa regler. Observera att man kan mista sin båtplats om reglerna inte efterlevs!