HISTORIA - tidigare årUtdebitering av gatukostnader


Som bekant har Nacka kommun skickat ut fakturor avseende gatukostnadsersättning till samfällighetens medlemmar. Samfälligheten har skrivit till ordföranden i Natur- och Trafiknämnden och vädjat om anstånd med betalningen till dess kommunens planändring för lösning av gåsöbornas parkeringsproblem vunnit laga kraft. Planändringen är för närvarande föremål för prövning i fastighetsdomstolen efter överklaganden. Observera att skyldighet att betala fakturan föreligger så länge inget annat meddelats från kommunen.

Med tillönskan om en trevlig Julhelg! Styrelsen


Lägesrapport från styrelsen november 2016»


Boden för korttidsförvaring missbrukad!


Boden vi får nyttja på Älgö Gård har i dagarna funnits fylld med diverse skräp, en motor och även ett märkt skåp med namn och tel.nr. Vi får gärna nyttja denna bod för korttidsförvaring och då med uppgifter om vem det tillhör, tel.nr. och när det tas bort men ABSOLUT INTE som nu med diverse omärkt skräp typ gamla kläder etc. vilket är helt oacceptabelt och respektlöst mot vår husvärd.

Tanken med boden är att man ex. vis kan ställa in matkassar och packning medan ni parkerar eller hämtar bilen. Ställs något ett par dagar måste det som sagt märkas mkt tydligt och tas bort på utlovad tid. Respekteras inte dessa enkla regler kommer vi med all säkerhet missta denna möjlighet framöver.

De som nu felaktigt förvaras i boden kommer att avlägsnas/slängas inom kort, så är det något ni vill behålla uppmanas ni hämta detta skyndsammast. Vi vill också poängtera att bensindunkar och andra brandfarliga vätskor är ABSOLUT förbjudet att förvara i boden. Har ni frågor så hör av er till styrelsen på mail : styrelsen@gaso-vsf.se

Med vänlig hälsning Styrelsen


Båttvätt - erbjudande


Liksom förra året erbjuder Boatwasher 20% rabatt på bottentvätt. Närmaste båttvätt finns i Fisksätra och ni kan använda koden GÅSÖ2016 när ni bokar. BoatWasher erbjuder båtklubbar och föreningar 20% klubbrabatt på båtbottentvätt inför upptagningen i höst och nästa säsong. Båtägare och båtklubbar som bottentvättar istället för att bottenmåla spar mycket pengar och tid, och kan hålla sina båtar rena, snygga och snabba hela säsongen utan gift. Spolplatta behöver inte byggas då båtarna är rena när de kommer upp hösten. Se och boka lediga tider och köp tvättbiljetter på hemsidan eller betala med kort på stationen. Idag finns BoatWasher bland annat i Fisksätra, Kvarnholmen, Stocksund, Vaxholm och flera BoatWashers är planerade inför 2016 i skärgården och Mälaren. Var de hamnar beror främst på var det finns mest intresse. Notera att det inte är tillåtet att tvätta båtar som målats med giftfärg denna säsong. Däremot kan man börja tvätta från och med 2017. Boatwasher ser fram emot att samarbeta med dig för att rädda havsmiljön och göra båtlivet enklare och billigare.


Detta gäller i parkeringsfrågan


Trafikenhetens chef har i svar till de medlemmar som framfört klagomål över ökad parkeringsövervakning sommaren 2016, uppgivit att kommunen har erbjudit samfälligheten att arrendera markområdet innanför den befintliga Marenparkeringen för parkering. Det är i och för sig riktigt att kommunen lämnat detta erbjudande under våren, men samfälligheten har inte legala möjligheter att teckna avtal om arrende av mark.

Vad vår samfällighet får ägna sig åt framgår av förrättningsbeslutet från tidpunkten då samfälligheten bildades. Samfällighetens ändamål är enligt detta beslut att förvalta en enskild väg (c:a 15m lång) samt en till vägen anslutande brygga. Inget annat. Ändamålet för samfälligheten kan endast ändras genom en ny lantmäteriförrättning. Detta borde Nacka kommun ha kunskap om.

Samfälligheten har däremot tidigare tagit initiativ för att en ny gemensamhetsanläggning för parkeringsändamål ska komma till stånd, genom en ansökan till lantmäterimyndigheten. En sådan förrättning har också inletts, men vilandeförklarats av lantmätaren i avvaktan på att kommunens förslag på planändring, rörande omfördelning av vissa parkeringsytor på Älgö, vunnit laga kraft. Beslut i frågan av kommunfullmäktige väntas nu under juni månad. Sedan återstår att se om beslutet kommer att överklagas av boende på Älgö, vilket i så fall ytterligare försenar en slutlig lösning av parkeringsfrågan för öborna.

När lantmäteriförrättningen så småningom blir genomförd, kommer antingen en ny samfällighet att bildas, eller vår samfällighet att ges en utökad ändamålsbestämmelse – avseende förvaltning av de nya parkeringsytorna, bl a den utökade Marenparkeringen. Först därefter blir det möjligt att påbörja arbete för att iordningsställa markområdet för parkeringsändamål. Anläggningskostnaderna kommer att bli betydande med hänsyn till att det kommer att krävas såväl avverkning av skog som sprängning och grusning.


Nytt datum för grovsophämtning


Datum för grovsophämtning ändrat till 2/7!


Parkering i sommar


Trafikenheten i Nacka kommun har meddelat att man, pga många klagomål avseende öbornas parkerande på Älgö, nu kommer att utöva parkeringsövervakning under sommarsäsongen 2016 enligt gällande regler, trots att man känner till de stora problem som råder för Samfällighetens medlemmar att kunna parkera sina bilar på fastlandet. Detta innebär att fordon som står längre än tillåten parkeringstid på en P-plats riskerar att bli bötfällda. Detta gäller även all parkering på annat än markerad P-plats. Om du som medlem anser att detta är orimligt föreslår styrelsen - som arbetat intensivt för att lösa parkeringsfrågorna - att du mailar din uppfattning direkt till Trafikenhetens enhetschef Mikael Ranhagen»Dags för vårstädning vid och omkring bryggan!

Söndag 8/5 kl 10.00 - 12.00. Ta med lämpliga verktyg och fika. Styrelsen bjuder på fikabröd. Välkomna!Aktuella handlingar mars 2016


Protokoll från årsmötet 14/3»

Verksamhetsberättelse 2015»

Förslag till ändrade stadgar»


Båtplatsinnehavet förpliktigar!

På förekommen anledning ber styrelsen medlemmar observera vilka regler som gäller för våra bryggplatser! Här är reglerna som vi skall respektera!»Båtbottentvätt med 20% rabatt!

Här kommer ett erbjudande om rabatterad båtbottentvätt från Boatwasher. Närmaste båttvätt finns i Fisksätra. De erbjuder 20% rabatt om man använder koden GÅSÖ2016 när man bokar via länken: web-booking»

Notera att det inte är tillåtet att tvätta båtar som målats med giftfärg denna säsong. Däremot kan man börja tvätta från och med 2016.


Parkering på Älgö 2015

Under sommaren i år kommer parkeringssituationen tyvärr att vara besvärlig. Antalet platser vid Älgö Gård har reducerats och den parkeringsyta som avsatts för boende på Gåsö, intill Marenparkeringen, har fortfarande inte kunnat göras tillgänglig. Samfälligheten har i avvaktan på erforderlig lantmäteriförrättning ingen rätt att vidta åtgärder i form av trädfällning, sprängning och markplanering.

Däremot är den s.k. Ekholmsparkeringen (f.d. Dansbaneparkeringen) tillgänglig för parkering redan nu. Den har 18 platser. I övrigt finns flera mindre parkeringar på olika ställen på Älgö, t.ex. vid den nya bussvändslingan.

Parkeringsövervakning kommer enligt uppgift från Nacka kommuns trafikenhet inte att ske på markerade P-platser. Det ska således gå bra att parkera under längre tid än vad som eventuellt anges på skyltarna. Alla markerade P-platser är alltså tillgängliga för boende på öarna.


Däremot kommer parkeringsövervakning ske beträffande parkering på annat än de markerade P-platserna. Det är således inte möjligt att parkera längs vägkanter och liknande utan att riskera parkeringsböter.

Styrelsen


Dags för vårstädning på bryggan!

Söndag 3/5 kl 10. Mer informa/a>


Vårens arbetsdag på Gåsö

I år har vi bokat vårens arbetsdag till 25 april (19 september för höstens dito). Vi brukar samlas kl 10 vid nya dansbanan för uppdelning i arbetslag. Vi fortsätter med korvgrillning kl 14 som avslutning, det är en trevlig, social aktivitet. Ni har ju inga krav på att delta, men vi uppskattar det mycket! Vet ej vad som står på agendan i år, men våren innehåller alltid sly- och slånröjning samt uppfräschning av stränderna efter vinterns härjningar.

Hälsar Mats Lindqvist +46 703 332752


Låset fixat! 2015 02 16

Lennart Håkansson - samfällighetens klippa - har fixat låset. Tack Lennart!


Låset till bryggdörren kärvar! 2015 02 09

Observera att låset från bryggsidan fungerar dåligt eller inte alls. Att öppna utifrån går bra. Räkna med båtfärd för att angöra mot stranden eller postbryggan och öppna utifrån.


Dagsläget i parkeringsfrågan 2014 10 22

Enligt den gällande detaljplanen för Älgö samt det nyligen presenterade förslaget till planändring ser situationen i dagsläget ut på följande sätt: Gåsöområdets boende kommer att få tillgång till

1.  en utökning av Marenparkeringen (enligt den gällande planen) samt viss kompletterande yta som Gåsö Vägförening ställt sig positiva till att avstå;

2.  ett utökat område längs Kyrksundsvägen (enligt förslaget till planändring);

3.  samt hela Ekholmsparkeringen, tidigare kallad Dansbaneparkeringen (enligt förslaget till planändring).

Detta ska enligt kommunens beräkningar förslå för att tillgodose öbornas behov av boendeparkering. Utgångspunkten från kommunens sida är en parkeringsplats per fastighet.

Det kommer dock ta tid innan helheten är på plats. Först sedan förslaget om ändring av detaljplanen vunnit laga kraft vid utgången av 2015, och den i avvaktan på detta vilade fastighetsbildnings-
förrättningen kunnat slutföras genom bildandet av en ny gemensamhetsanläggning för de ovan nämnda områdena, kan de nödvändiga markarbetena (trädfällning, sprängning och grusning) på den utökade Marenparkeringen sättas i gång.

Om planändringen överklagas kan igångsättningen försenas ytterligare.

Vid Älgö Gård har den gamla bussvändslingan nyligen tagits bort och delvis ersatts av en utökning av badplatsen, i enlighet med den gällande detaljplanen. 10 parkeringsplatser har behållits längs vägen och är avsedda att vara korttidsparkering för i första hand besökare av badplatsen.

Inom kort kommer parkering kunna ske på Ekholmsparkeringen (fd Dansbanan) där arbete nu pågår med grusning och montering av räcken. Parkeringsmöjliget finns liksom tidigare vid den nya bussvändslingan samt några andra allmänna P-platser.

När trafikövervakningen avseende parkering på Älgö kommer att återupptas är än så länge inte beslutat. Samfälligheten bevakar fortlöpande denna fråga liksom övriga frågor kring parkeringssituationen.

Styrelsen genom Thomas ArvidssonNytt om parkeringsläget på Älgö!

Ombyggnaden av parkeringen vid gamla bussvändslingan skall enligt info från Nacka kommun resultera i 10 parkeringsplatser (korttid) samt en lastplats. Gamla Dansbanan eller Ekholmsparkeringen som den kallas idag skall snarast återställas i användbart skick och då rymma 18-20 platser. Den ytan kommer vi kunna nyttja tills vidare i avvaktan på en slutlig lösning av parkeringsfrågan.

Kom gärna på Nacka Kommuns ÖPPET HUS den 21/10 i Nacka stadshus kl 16.30 – 19.00. Ändring av Detaljplan 471 för Älgö (som avser omfördelning av vissa parkeringsytor) kommer då att beskrivas.

Med vänlig hälsning/Styrelsen 8/10Städdag lördag den 20:e september

Gåsö Vägföreningen har sin ordinarie arbetsdag den 20 september. Roligt om några från Gåsö Vägsamfällighet också kan deltaga! Samling kl 10 vid nya dansbanan. Avslut kl 14. Det handlar bl a om trädfällning (av tidigare ringbarkade träd), slyröjning, arbete på ängarna, underhåll av gemensamma badställen och allmänna ytor mm. Varmt välkomna. Vi bjuder på korv och dricka efteråt.

Mvh Gåsö Vägförening
Mats Lindqvist
Rösundavägen 21
133 36 Saltsjöbaden
0703 332752


Lördag den 30 augusti är nästa grovsopdag

Entreprenören har meddelat att att de kommer att lägga till vid Gåsö Varv istället för i sundet. Anledningen är att de behöver en större pråm och att den inte går in i sundet. Han har nu kommit överens med Andreas om att använda hans kaj. Befintliga anslag säger sundet, men det kommer alltså att ändras. De kommer även att sätta upp nya eller kompletterande anslag.

Styrelsen 4/8


Rädda dina förtöjningar!

Utbytta bommars förtöjningar sitter kvar på de gamla bommarna som nu ligger på land i väntan på borttransport efter helgen. Vill man rädda sina förtöjningar måste man alltså hämta dessa snarast.

Styrelsen 30/4


Tyvärr!

Eftersom det är svårt att komma åt vårt lilla område kring bryggan och att bombyte pågår ställer vi in städningen den 4 maj. Vi hoppas kunna snygga till längre fram när vägen och bryggan börjar bli klara.
Med vänliga hälsningar och önskan om en trevlig valborgsmässohelg!

Styrelsen 29/4


Årsmöte 25/3

Under mötet fastställdes avgifterna för 2014. 1000:- i båtplatsavgift och 300:- i medlemsavgift. Därutöver beslutades om en engångsavgift för båtplatsinnehavare om 1500:- för att finansiera byte av ett 15-tal ybommar inför kommande säsong. Enligt mötets fastställande av debiteringslängd skall dessa avgifter ha erlagts per 30/4. Avier skickas ut inom kort. Årsmötesprotokoll»


Framtida parkering på Älgö 2014-03-25

Frågan om parkeringsplatser för samfällighetens medlemmar har avancerat i positiv riktning. Samfällighetens ståndpunkt har varit att varje medlem ska ha rätt till en p-plats (boendeparkering). Kommunen har nu efter diskussioner med föreningen tagit fram ett förslag till planändring av detaljplanen för Älgö, som skulle innebära omfördelning av viss del av befintliga parkeringsytor mellan parkering på kvartersmark (för boende) och parkering på allmän plats (för besökare) samt att ytterligare ett antal platser för boendeparkering skulle kunna tillskapas. Planändringen kommer dock tidigast att kunna antas under kvartal 2 2015.


Parkering på Älgö säsongen 2014

Eftersom frågan om boendeparkering för oss öbor inte är klar till denna sommar ska – enligt besked från Nacka kommun – parkeringssituationen kvarstå med samma principer som gällde förra året, dvs parkering är tillåten vid Älgö Gård. Parkering får givetvis inte ske trafikfarligt eller så att framkomligheten hindras


Information i parkeringsfrågan 2014-02-19

Vatten och avloppsarbetena på Älgö fortsätter som alla vet och detta innebär nya förutsättningar vad det gäller våra parkeringar hela tiden. Under året har våra ansträngningar fortsatt för att säkerställa parkeringsmöjligheterna för oss. Målsättningen är en P-plats per fastighet (med bygglov), dvs. samma som Gåsö Vägförening redan har idag på Marenparkeringen.

Lantmäteriet i Stockholm har fått i uppdrag att samordna parkeringsbehovet, för alla fastigheter i Gåsöarkipelagen, på Marenparkeringen, Gåsö VF:s nuvarande del plus en ytterligare yta i direkt anslutning till parkeringen. Sammantaget saknas något tiotal platser för att uppnå målet med en plats per fastighet.

Vissa framsteg har gjorts och kommunen har visat ett visst intresse för att göra en mindre planändring som därmed ger oss möjlighet att få platser på Dansbanan (igen) istället för på Torskholmsparkeringen som ju ligger helt fel för oss. Försiktig optimism från vår sida. Vad gäller sommarens parkeringsläge har vi bett kommunen om klarläggande.Protokoll fört vid extrastämma i Gåsöområdets vägsamfällighet 2014-01-08 (extradebitering)1§ Sammanträdet öppnas, upprop/röstlängd
Göran Osvald förklarade mötet öppnat.

2§ Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Göran Osvald och Ingegerd Wikström valdes till sekreterare.

3§ Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes: Jonas Wikström, Eva Lothigius

4§ Godkännande av dagordning och sammanträdets behörighet
Dagordningen godkändes. Stämman förklarades vara utlyst enligt stadgarna.

5§ Styrelsens information om ekonomin
Göran Osvald och Thomas Arvidson informerade om samfällighetens ekonomi och om behovet av extra debitering.

6§ Styrelsens förslag om extradebitering
Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om extra utdebitering med 450 kr per medlemsfastighet och 900 kr för medlemsfastighet med båtplats.

7§ Styrelsens förslag om upptagande av lån
Stämman beslutade att ge styrelsen fullmakt att uppta kortfristiga lån för att överbrygga tillfälliga likviditetssvängningar. Lånebeloppet får uppgå till högst ett års beräknade årsavgifter.

8§ Övriga frågor
Information från arbetsgruppen kring parkeringsfrågan på Älgö.

9§ Sammanträdet avslutas.

Kontakta styrelsen vid frågor styrelsen@gaso-vsf.se»


Ekonomi

F.o.m. 2014 handhas samfällighetens ekonomi på uppdrag av styrelsen av vår medlem Ulf Lagerberg. Samfällighetens plusgirokonto är 700350-2.

Kontakta styrelsen vid frågor styrelsen@gaso-vsf.se»


OBS! Stöld av minst en båt samt 4 mindre motorer vi bryggorna i Älgö natten mellan den 14-15/11.

Tjuvarna gripna, en båt återfunnen, dock söker polisen ägarna till fyra återfunna utombordare, 1st Yamaha 9.9 hk, 1 st Suzuki 6 hk 4-takt och 2 st mercury 6 hk. Kontaktperson hos polisen är Tommy Fortkord (sjöpolis som även är Gåsöbo). Tommy nås på 0739-100022. Epost till Tommy Fortkord: tommy.fortkord@polisen.se»

Gatuanslutningsavgifter behöver ej betalas nu

Nacka kommun backar från kravet på betalning av gatuanslutnings- avgifter enligt utskickat brev till oss öbor. Utdebitering kommer enligt uppgift att ske först sedan etapp 3 slutförts, om cirka 1 1/2 år. De som fått brevet kommer att få ett nytt brev med besked om senareläggningen. 24/8 Styrelsen. Så här ser brevet ut»

Information från styrelsen i augusti 2013

I sommar har bryggans kättingar både för förankring av pontonerna liksom kättingarna mellan dem bytts ut. Trasiga Y-bommar har likaså åtgärdats i samband med detta arbete. Ytterligare Y-bommar kommer behöva repareras eller bytas vilket kommer att ske fortlöpande. I detta sammanhang vill vi påminna om vikten av att följa bryggreglerna bl.a. vad gäller max storlek på båtar (5,5 x 2 m) liksom förtöjningsregler. Tillfällig angöring är en annan punkt som emellanåt inte fullt ut respekteras, så för allas trivsel vänligen respektera dessa regler. Observera att man kan mista sin båtplats om reglerna inte efterlevs!

Med vänlig hälsning Styrelsen för Gåsöområdets Vägsamfällighet.

Gällande parkeringarna på Älgö (november 2012)

Stockholms Lantmäteriet som idag är vår samtalspartner (utöver Nacka Kommun) har tagit fram nedanstående förslag. Förslaget skulle ge en plats till alla fastigheter, även de som inte är med i Vägföreningen eller Vägsamfälligheten. Det vi väntar på är nu Vägföreningens reaktion på förslaget. Som framgår räknar man med att få in 132 platser på en ombyggd Marenparkering och detta innebär att vi är nära en lösning med en P-plats per fastighet. Kvarstår några få P-platser liksom båtplatser för samtliga fastigheter. Kravet är en P-plats liksom en båtplats per fastighet och detta är också förutsättningen för att kunna utdebitera vägkostnaden enligt handlingarna

En separat gemensamhetsanläggning för Kyrksundsbadet/ Kyrksundsvägen enstaka servitut för fastigheter vid Långa bryggans parkering (1-2 platser) och en gemensam lösning i övrigt.

Detta innebär att Torskholmsparkeringen och Marenparkeringen blir en gemensamhetsanläggning. Antalet p-platser på Marenparkeringen räcker nätt och jämnt. Den nya föreningen kan bestämma att varje fastighet får var sin p-plats till att börja med. När fler fastigheter behöver inträda får man gå över till parkeringstillståndslappar.

Torskholmsparkeringen som kan fungera utan att några investeringar behövs kan användas som besöksparkering när trycket på p-platser är stort. Lantmäterikostnader och investeringskostnader för Marenparkeringen får betalas av de 132-73 = 59 fastigheter som får p-plats där. De som får platser vid Kyrksundsvägen får stå för dessa kostnader. De som får servitut vid Långa bryggans parkering får stå för dessa kostnader. Vägföreningsmedlemmarna bibehåller en p-plats var och får inga kostnader. Marenparkeringen utgår ur Gåsö ga:2. En ny förening bildas.

Aktuellt om parkering på Älgö (maj 2012)

Långa Bryggans förrättning har vunnit laga kraft vilket innebär att endast deras medlemmar har rätt att stå på EKDUNGEN fr.o.m. maj 2012. Nya skyltar finns också på plats. Vi är tills vidare hänvisade till

1) Dansbanan där ingen tidsgräns skall gälla tills permanent lösning av parkeringsfrågan föreligger.

2) Nuvarande parkeringsplatser vid gamla busshållplatsen samt vid kiosken. Här gäller samma tidsregler som tidigare. Vändplanens platser skall dock försvinna och ersättas med andra vid bussens nya vändplan, se pkt 3)

3) P-platser kommer att anläggas vid den nya bussvändplatsen och skall vara klara tidigt i juni enligt Nacka Kommun. Ingen tidsgräns kommer tills vidare att finnas där.

4) Kyrksundsvägen 5 st P-platser Detta är vad som gäller i nuläget.

Lantmäteriet i Stockholm som är inkopplade på ärendet tittar på en lösning som involverar Marenparkeringen vilken idag nyttjas av Gåsö Vägförenings medlemmar. Under förutsättning att man kan finna en samförståndslösning (eller framtvingad av kommunen) mellan Gåsö Vägförening och Gåsö Vägsamfällighet menar lantmäteriet att man kan inrymma 132 P-platser på Marenparkeringen inklusive nytt område i direkt anslutning till densamma. Lägg därtill 5 platser vid Kyrksundsvägen så har vi 137 P-platser och det finns 149 fastigheter med bygglov (Långa Bryggans förening oräknat). Detta innebär att vi saknar 12 P-platser vilket lantmäteriet nu också försöker finna en lösning på. Något slutdatum finns inte idag.

Styrelsen för Gåsöområdets Vägsamfällighet 2012 05 28