Regler för tilldelning av båtplatserSedan länge tillämpas ett system för fördelning av båtplatser mellan de i samfälligheten ingående fastigheterna. Eftersom det finns färre båtplatser än fastigheter i samfälligheten har systemet syftat till att skapa en cirkulation av båtplatserna så att den som inte har någon båtplats så småningom kan tilldelas en plats.

Cirkulationen har åstadkommits genom att båtplatsen inte följer med medlemsfastigheten vid en försäljning utan istället tilldelas medlemsfastighet som upptagits på kölista. Styrelsen anser att det är angeläget att tydliggöra hur dessa principer tillämpas genom att fastställa ett regelverk för tilldelning av båtplatser.

Följande riktlinjer ifråga om tilldelning av båtplatser vid samfällighetens brygga gäller:

• Varje medlemsfastighet med byggrätt har rätt till en båtplats vid bryggan i mån av tillgång.

• Ägare till medlemsfastighet som ej tilldelats båtplats vid bryggan kan hos styrelsen skriftligen anmäla önskemål om tilldelning av båtplats. Den som framställt sådant önskemål placeras i kölista.

• Styrelsen fördelar ledig båtplats till medlem på kölistan i turordning, där prioriteringen bestäms utifrån väntetidens längd såvida det inte föreligger andra väsentliga skäl enligt styrelsens bedömning.

• En förutsättning för tilldelning av båtplats är att medlemsfastighetens ägare betalat samtliga förfallna medlemsavgifter till samfälligheten.

• Ägare till medlemsfastighet med båtplats vid bryggan som överlåter fastigheten genom försäljning till utomstående förlorar rätten till tilldelad båtplats. Överlåtelse av medlemsfastighet genom arv, gåva, testamente, bodelning eller försäljning inom familjen påverkar inte rätten till tilldelad båtplats.