Regler för båtplatsers användandeDet förekommer att fastighetsägare i föreningen temporärt inte har behov av att själv nyttja sin båtplats vid samfällighetens brygga. I sådana fall kan båtplatsen uthyras i andra hand under vissa förutsättningar. Följande regler för andrahandsuthyrning av båtplats vid samfällighetens brygga gäller.

• Uthyrning får endast ske efter medgivande av styrelsen och till den medlem styrelsen anvisar.

• Vid uthyrning prioriteras medlem som står i tur på kölistan för egen båtplats.

• Medgivande lämnas för ett kalenderår i sänder.

• Uthyrning i andra hand tillåts maximalt under 3 år, därefter skall platsen lämnas till den medlem som står först i båtplatskön.

• Uthyrare som på detta sätt lämnar sin båtplats till köande medlem placeras först i båtplatskön.

• Det åligger uthyraren att informera hyrestagaren om gällande regler om största tillåtna båtstorlek, om hur förtöjning ska ske vid bryggan för undvikande av skador på bryggor, bommar och annan utrustning samt att gällande båtförsäkring bör finnas för hyrestagarens båt.

• Uthyrning får endast ske till självkostnadspris.

• Medgivande till uthyrning kan återkallas om uthyraren eller hyrestagaren inte iakttar reglerna för uthyrning.

Båtplatsinnehavare kan låna ut sin plats även till ickemedlem upp till högst 3 veckor. I det fallet får bryggnyckel lånas ut. Ansvaret för platsen ligger hos bryggplatsinnehavaren. För längre tid kan utlåning ske endast till medlem och erbjudandet om att låna plats ska gå till medlem i kön. Styrelsen ska alltid informeras vid utlåning, till vem och för hur lång tid.